Regulamin Serwisu internetowego www.zasypiamy.pl

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Zasypiamy.pl towarów i usług. 

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy Zasypiamy.pl, działający pod adresem www.zasypiamy.pl, jest własnością Weroniki Pomin prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Zasypiamy.pl Weronika Pomin wykonywaną w Karłowicach (62-006) ul. Topolowa 12/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP: 7772896750, REGON: 381624768 (dalej jako „Zasypiamy.pl”).

Kontakt z Zasypiamy.pl jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@zasypiamy.pl, poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Topolowa 12/1, 62-006 Karłowice oraz w dni robocze pod numerem telefonu 572983722. 

Zasypiamy.pl podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.zasypiamy.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem jego interesów.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.zasypiamy.pl (dalej łącznie jako „zasypiamy.pl”), służący celom edukacyjnym i informacyjnym, a także sprzedaży produktów i usług, prowadzony przez Zasypiamy.pl.
 2. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Zasypiamy.pl skompletuje zamówienie w zależności od typu zamówionego towaru, tj.:
  1. przekaże Klientowi w formie cyfrowej;
  2. przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostępną formę dostawy;
  3. konsultacje będą realizowane zgodnie z kalendarzem dostępności osób konsultujących.
 3. Dzień roboczy – dzień nie będący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 4. Klient – Użytkownik, Kupujący lub Subskrybent;
 5. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konsultacja – usługa polegająca na wsparciu Klienta, w szczególności na następujących polach: konsultacje snu i konsultacje psychologiczne. Oferta konsultacji może ulegać zmianom, aktualna oferta znajduje się na stronie Serwisu;
 8. Konsultant/ka – osoba udzielająca porad Klientowi w wybranej dziedzinie, porozumiewająca się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną;
 9. Konto Klienta – wydzielony element Serwisu udostępniany przez Zasypiamy.pl Klientowi pozwalający na składanie Zamówień, jak również zawierający bazę danych Klienta służących między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Serwisu;
 10. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Towaru cyfrowego lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 11. Licencja – termin zdefiniowany w § 5 ust. 1 Regulaminu
 12. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie;
 13. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 14. Operator płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980 złotych, w całości wpłaconym.
 15. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF.
 16. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
 17. Produkt fizyczny – produkt sprzedawany w Serwisie, niebędący Treścią cyfrową, szkoleniem ani konsultacją.
 18. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta, Towar cyfrowy lub Newsletter;
 19. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 20. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 21. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 22. Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 23. Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, którą może nabyć Kupujący, w szczególności książka elektroniczna (ebook), nagranie audio (audiobook), nagranie audiowizualne, kurs online, wynik testu na typ osobowości rodzica, materiały graficzne.
 24. Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób).
 25. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 26. Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę;
 27. Umowa o dostarczanie Usługi konsultacji – umowa o dostarczanie usługi konsultacji w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu usługę konsultacji online, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę;
 28. Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 29. Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;
 30. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 31. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 32. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 33. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 34. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz.83 ze zm.).
 35. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 36. Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia.
 37. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia z Zasypiamy.pl Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów i/lub usług.
 • 1.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. 
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 • 2.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zasypiamy.pl prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Zasypiamy.pl zamieszcza w Serwisie. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.zasypiamy.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Stronę można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, za pomocą przeglądarki internetowej.
 3. Produkty cyfrowe zostaną dostarczone w ciągu 24 godzin od dokonania prawidłowej płatności.
 4. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
 5. Klient nie może podejmować czynności polegających na
  1. rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczania treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego (SPAM, zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  2. modyfikowaniu jakichkolwiek treści Serwisu internetowego, plików, jego funkcjonalności lub sprawności działania za wyjątkiem aktualizowania swoich danych na Koncie Klienta.
 6. Do dokonywania zakupów w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Informacje dotyczące procesu składania zamówienia są dostępne w sekcji pomoc na stronie https://zasypiamy.pl/pomoc/.
 7. Rejestracja Konta Klienta jest nieodpłatna. Konto zakładane jest automatycznie w momencie składania zamówienia. 
 8. Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej zasypiamy.pl jest częściowo nieodpłatne (blog), częściowo zawiera treści płatne (produkty cyfrowe).
 9. Klient może skorzystać z następującej formy zapłaty: przelew elektroniczny i tradycyjny.
 10. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie zasypiamy.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 11. Sposób dostawy produktów fizycznych jest wskazywany za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. Jej koszt uzależniony jest od wielkości zamówienia oraz sposobu dostawy i jest podawany po aktualizacji zawartości koszyka.
 12. Informacje o produktach publikowane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając za pośrednictwem Serwisu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z Zasypiamy.pl.
 13. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia, Zasypiamy.pl anuluje Zamówienie, a Klient otrzyma zwrot pieniędzy..
 14. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zasypiamy.pl anuluje złożone Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wiadomość e-mail.
 15. Zawierając umowę sprzedaży z Zasypiamy.pl i akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Zasypiamy.pl w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Zasypiamy.pl jest płatnikiem VAT. Faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi na jego żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 16. Zasady sprzedaży Treści Cyfrowych zostały uregulowane w § 4. 
 17. Zasady sprzedaży Konsultacji zostały uregulowane w § 6.
 • 3.

Umowa o dostarczanie Usługi Konta

 1. Dokonanie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia.
 3. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  1. numer telefonu;
  2. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj).
 4. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:
  1. przechowywać swoje dane osobowe; 
  2. dokonywać zakupów.
 5. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji. 
 6. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 
 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 8. Niezależnie od postanowień ust. 6-7 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 9. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w Regulaminie. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 10. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. 
 11. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego, Umów o dostarczanie Usługi Konsultacji oraz Umów o dostarczanie Newslettera zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.
 • 4.

Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego i kliknąć opcję pozwalającą na dodanie do koszyka;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „przejdź do płatności”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. opcjonalnie – numer telefonu;
   4. opcjonalnie – adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   5. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   6. sposób płatności.
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
  6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru cyfrowego przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;
  7. opcjonalnie  – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  8. kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Towar cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Zapłaty ceny za Towar cyfrowy Kupujący może dokonać:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Tpay.
  3. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24
 3. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
 5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 6. Realizacja zamówienia zawierającego Towar Cyfrowy rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zasypiamy.pl potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od Operatora płatności lub wpływu środków na konto Zasypiamy.pl.
 7. Zasypiamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi poza Serwisem, czy też Zasypiamy.pl lub wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres e-mail).
 8. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.
 9. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Kupujący wzywa Sprzedawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w Regulaminie. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. 
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w Regulaminie. 
 11. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego zapłaconej przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Postanowienia ust. 7-9 powyżej nie dotyczą Kupujących będących Przedsiębiorcami. 
 13. Niezależnie od postanowień ust. 7-9 powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta. 
 • 5.

Prawa autorskie i licencja

 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów szkoleniowych i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie lub przekazanych Klientowi w wyniku wykonania Umowy nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zasypiamy.pl zastrzega pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do takich Utworów i baz danych. Zabronione jest w szczególności:
  a) udostępnianie, rozpowszechnianie i prezentowanie Utworów i baz danych osobom trzecim,
  b) publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek,
  d) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 2. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Utworów i baz danych nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 3. Klient może korzystać z Serwisu oraz Utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Zasypiamy.pl oraz podmiotów, których Utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Zasypiamy.pl – są w nim udostępniane.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie Utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie lub przekazanych przez niego w wyniku wykonania Umowy, bez uprzedniej wyraźnej zgody Zasypiamy.pl udzielonej na piśmie, jest zabronione. Naruszenie praw Zasypiamy.pl (lub podmiotów, których Utwory lub bazy danych na podstawie współpracy są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie Utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 5. Z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
 6. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. 
 7. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
  2. odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
  3. zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Kupującego.
 8. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Towaru cyfrowego osobom nie należącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Towaru cyfrowego wskazanym w zdaniu poprzedzającym wymaga uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 9. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji. 
 10. Korzystanie przez Kupującego z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na drodze postępowania sądowego. 
 • 6.

Zasady sprzedaży konsultacji

 1. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z opisem danej Konsultacji. Terminy i godziny Konsultacji zostaną udostępnione Klientowi w mailu po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Konsultacje mogą przybierać postać rozmowy telefonicznej, rozmowy przez komunikator internetowy typu Skype/Google Meet/MS Teams/Zoom.
 3. Długość jednorazowej Konsultacji trwa maksymalnie 60 minut i liczona jest od daty rozpoczęcia rozmowy. Niewykorzystany przez Klienta czas jednorazowej Konsultacji nie może być wykorzystany podczas kolejnej Konsultacji lub w innym terminie.
 4. Zasypiamy.pl nie odpowiada za niespełnienie przez Klienta wymagań technicznych potrzebnych do przeprowadzenia rozmowy przez komunikator internetowy lub za problemy z połączeniem telefonicznym, leżące po stronie Klienta, operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu.
 5. Realizacja zamówienia zawierającego Konsultację rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zasypiamy.pl od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania wpłaty lub wpływu środków na konto Zasypiamy.pl w przypadku wyboru przez Klienta przelewu tradycyjnego jako formy płatności.
 6. Po otrzymaniu przez Zasypiamy.pl potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 48 godzin, Zasypiamy.pl prześle Klientowi, wiadomością e-mail potwierdzenie zamówienia Konsultacji.
 7. W przypadkach niezależnych od Zasypiamy.pl może nastąpić zmiana wcześniej ustalonego terminu Konsultacji. O tym fakcie Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie od chwili powstania zdarzenia uzasadniającego zmianę terminu. Nowy termin Konsultacji zostanie Klientowi zaproponowany indywidualnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 8. Klient, po umówieniu terminu Konsultacji, ma możliwość bezpłatnej zmiany jej terminu na co najmniej 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem Konsultacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zasypiamy.pl.
 9. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 8 powyżej skutkuje brakiem możliwości żądania wykonania usługi w terminie późniejszym bądź zwrotu środków.
 10. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności na temat przeprowadzonej Konsultacji.
 11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.
 • 7.

Reklamacje

 1. Postanowienia niniejszego § 7 dotyczą wyłącznie:
  1. Klientów będących:
   1. Użytkownikami, Kupującymi lub Subskrybentami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz 
   2. Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o dostarczanie Usługi Konta, Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  3. Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta, Niezgodności Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera. 
 2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  1. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania. 
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w Regulaminie.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w Regulaminie.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego; 
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
 14. Klient nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta lub Newslettera.
 15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy był niezgodny z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego Towaru cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 17. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 18. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 
 19. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
 20. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim. 
 • 8.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z Produktem fizycznym.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Zasypiamy.pl niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu fizycznego przed jego upływem.
 4. Zwrotu Produktu fizycznego można dokonać przez nadanie przesyłki z produktem na adres: Zasypiamy.pl Weronika Pomin, ul. Topolowa 12/1, Karłowice, 62-006 Kobylnica. Przesyłka odsyłana jest na koszt Konsumenta.
 5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  a) dostarczenia Towarów Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli rozpoczęcie wykonania umowy przez Zasypiamy.pl rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Zasypiamy.pl o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  b) rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą Konsumenta, przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, np. po umówieniu przez Klienta Konsultacji, co równoznaczne jest z rozpoczęciem świadczenia usługi.
  c) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego indywidualnymi potrzebami, tj. w szczególności malowanego na zamówienie obrazu akwarelowego.
 7. Zasypiamy.pl dokona zwrotu kwoty za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Zasypiamy.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 8. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób, w jaki zostało dokonana płatność przez Klienta.
 • 9.

Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. kliknąć opcję “Tak, chcę!”.
 2. Kliknięcie opcji “Tak, chcę” jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera. 
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta przez Użytkownika także poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. W takim przypadku, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. 
 4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.  
 5. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Sprzedawcy.
 6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; 
  2. wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 
 9. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej. 
 • 10.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. logo Sklepu;
  3. zdjęcia i opisy Towarów;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych – podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.
 • 11.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podczas korzystania z Serwisu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Zasypiamy.pl, które wymagają podania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest firma Zasypiamy.pl Weronika Pomin z siedzibą w Karłowicach (62-006) ul. Topolowa 12/1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7772896750, REGON 381624768.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient może skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Topolowa 12/1, Karłowice lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@zasypiamy.pl.
 4. Klient podając swoje dane osobowe oświadcza, że są one prawdziwe.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w Polityce Prywatności (https://zasypiamy.pl/polityka-prywatnosci/).
 • 12.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 13.

Odpowiedzialność

 1. Wszystkie informacje udzielane przez Zasypiamy.pl; m.in. Towary Cyfrowe, porady i Konsultacje, mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnej porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka, Klient powinien skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
 2. Zasypiamy.pl dokłada wszelkich starań, aby porady i informacje przedstawione w Serwisie, w Treściach Cyfrowych oraz podczas Konsultacji i Szkoleń były jak najbardziej wyczerpujące, rzetelne i aktualne, jednak nie gwarantuje ich skuteczności. W szczególności Zasypiamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia mogące wyniknąć wskutek zastosowania się do uzyskanych za pośrednictwem Serwisu porad i informacji, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 3. Sporządzenie przez Zasypiamy.pl Treści Cyfrowej dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Zasypiamy.pl nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań medycznych, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Treści Cyfrowej należy skonsultować się z lekarzem, który oceni dopuszczalność ich stosowania przez konkretnego Klienta.
 4. Wielość czynników wpływających na wychowanie dzieci, w tym proces zasypiania, powoduje, że Zasypiamy.pl nie daje gwarancji, że stosowanie Treści Cyfrowych, w tym Ebooka i Kursu Online, przyniesie zamierzony rezultat.
 5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarskiej.
 • 14.

Zmiana Usługi Konta

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  2. podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego. 
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika. 
 3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej. 
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
  1. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  2. prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany. 
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany. 
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 • 15.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.
 • 16.

Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.

 

 

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top